Swedecote i Götarp utanför Gnosjö

Jordnära miljökonsult AB har på uppdrag av Swedecote AB utfört ett flertal undersökningar av mark, grundvatten, ytvatten, processvatten mm av en ytbehandlingsindustri i Gnosjö.

På fastigheten i Götarp utanför Gnosjö har industriell verksamhet bedrivits sedan början av 1900-talet. Inledningsvis som tråddrageri och mekanisk verkstad och sedan även som ytbehandling. Under perioden 1950-1980 har tri använts som avfettningsmedel. Uppdraget har under årens lopp omfattat inventering, miljötekniska markundersökningar, kontrollprogram för grundvatten och ytvatten i den närliggande ån, fördjupade riskbedömningar avseende klorerade kolväten i grundvatten, metallföroreningar i mark och sediment samt beräkning av platsspecifika riktvärden för metaller i jord. Den fördjupade riskbedömningen har bl a omfattat spridningsberäkningar för klorerade kolväten och metaller till den närliggande Götarpsån och framtagning av platsspecifika riktvärden för området.

Under sommaren 2015 har Jordnära utfört miljökontroll vid en sanering av ett område som fyllts ut med metallförorenade sågspån.

Kund: Swedecote AB
Genomförande: 2003-2008, 2010-2015
Kontaktperson: Viktoria Lundborg, 0703-23 39 23