Vi erbjuder oss att hjälpa dig som kund med


Siken 150331

2014-06-02 14.04.59

 • Inventering och kartläggning av potentiella förorenade områden och riskklassning enligt MIFO (Fas 1)
 • Miljötekniska undersökningar jord, yt- och grundvatten, porluft, sediment och byggnadsmaterial, d v s provtagning och analys
 • Miljö- och hälsoriskbedömningar, både generella och platsspecifika bedömningar (förenklade och fördjupade riskbedömningar)
 • Utredning av möjliga och lämpliga åtgärdsalternativ och kostnader för dessa (åtgärdsutredning)
 • Framtagning av underlag inför beslut om åtgärd (riskvärdering)
 • Upprättande och utförande av kontrollprogram
 • Miljökontroll i samband med saneringsåtgärder
 • Framtagning av saneringsanmälan till tillsynsmyndigheten (§28-anmälan)
 • Upprättande av statusrapporter enligt IED (Industriemissionsdirektivet)
 • Strategisk rådgivning kring hållbar stadsutveckling och miljöfrågor i planprocessen samt tidiga skeden
 • Strategisk hantering och utredning av markföroreningsfrågor i samband med planprocesser (detaljplan, översiktsplan och fördjupad översiktsplan)
 • Myndighetskontakter i samband med ovanstående tjänster
 • Beställarstöd i samband med upphandling av miljötekniska konsulttjänster och efterbehandlingsentreprenader
 • Överlåtelsebesiktningar, s k Due Diligence
 • Naturvärdesinventeringar
 • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
 • Kontroll av oljeavskiljare
 • Sedimentprovtagning
 • Recipientkontroll
 • Provfiske
 • Mikroplast
 • Periodiska besiktningar
 • Miljöbyggsamordning, ex utifrån Svanen och Miljöbyggnad

I årtionden har människans aktiviteter gett upphov till föroreningar i vår omgivning. Vi arbetar med att undersöka, utreda och göra bedömning av riskerna med dessa föroreningar och sist men inte minst – att rekommendera konkreta och smarta lösningar på era problem. Vi hjälper och lotsar er genom hela processen från undersökning till färdig sanering, via plan- och tillståndsprocesser och andra myndighetskontakter. Vi arbetar med alla typer av föroreningar i mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader.

Projekt som rör förorenade områden är inte sällan komplexa och kräver olika kompetenser och erfarenheter. Tack vare vår egen gedigna erfarenhet, goda samarbetspartners och ett stort kontaktnät har vi möjlighet att lösa de allra flesta uppdrag oavsett storlek och komplexitet. Vi jobbar för att skräddarsy en lösning som passar för just ditt projekt.