Dagvatten

Jordnära Miljökonsult erbjuder undersökning av föroreningsbelastning från dagvattenutsläpp. Dagvatten är nederbördsvatten eller smältvatten som uppstår på tak och hårdgjorda ytor och oftast slutligen leds till recipienter. Utgående dagvatten från en verksamhet kan ha negativ påverkan på recipienten. Vad dagvattnet innehåller beror framför allt på markanvändning men också på nederbördssituation, säsong, mm. Undersökning av dagvatten görs bland annat för att kunna minska spridningen av föroreningar och därmed minska belastningen på våra sjöar och vattendrag.

Våra utredningar omfattar bl a:

  • upprättande av provtagningsplan
  • provtagning av dagvattnet med metod anpassad till platsspecifika förutsättningar
  • utvärdering av resultat i enlighet med gällande villkor

Kontaktperson: Bjartmar Thorri Haflidason, tfn 0791-02 61 66, Ann-Ida Bridholm, tfn 0722-03 98 59