Miljöbygg

Byggsektorn och den bebyggda miljön är idag en stor källa till utsläpp av växthusgaser både i Sverige och globalt. Att hitta mer hållbara och miljövänliga sätt att bygga vid nyproduktion och att i möjligaste mån nyttja befintliga resurser är en viktig del i hur Sverige ska kunna uppnå antagna miljömål. Ett hållbart och smart nyttjande av resurser innebär även ekonomiska fördelar.

Våra tjänster inom miljö och hållbarhet i byggprojekt:

 • Samordning vid miljöcertifiering av byggprojekt
  • Planera projektet ihop med byggherre/projektledning för att nå certifiering
  • Utbildning och vägledning av ingående parter avseende kravspecifikationer
  • Granskning av underlag inför inlämning till certifieringsorgan
  • Beräkningar – ex klimatberäkning, materialåtgång och flöden
 • Beräkningar
  • Exempelvis klimatberäkningar, energiberäkningar, dagsljus etc.
 • Materialinventering
  • Rivningsinventering
  • Återbruksinventering
 • Inomhusmiljöutredning
  • Emissioner – lukt, föroreningar
  • Radon
  • Fukt

Kontaktperson: Ann-Ida Bridholm, tfn 0722-03 98 59, Bjartmar Thorri Haflidason, tfn 0791-02 61 66

Läs mer om miljöbyggsprojekt här:
Vegastaden