Förorenade områden

I årtionden har människans aktiviteter gett upphov till föroreningar i vår omgivning. Vi arbetar med att undersöka, utreda och göra bedömning av riskerna med dessa föroreningar och sist men inte minst – att rekommendera konkreta och smarta lösningar på era problem. Vi hjälper och lotsar er genom hela processen från undersökning till färdig sanering, via plan- och tillståndsprocesser och andra myndighetskontakter. Vi arbetar med alla typer av föroreningar i mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader.

Vi kan hjälpa dig som kund med:

 • Inventering och kartläggning av potentiella förorenade områden och riskklassning enligt MIFO (Fas 1)
 • Miljötekniska undersökningar jord, yt- och grundvatten, porluft, sediment och byggnadsmaterial, d v s provtagning och analys
 • Miljö- och hälsoriskbedömningar, både generella och platsspecifika bedömningar (förenklade och fördjupade riskbedömningar)
 • Utredning av möjliga och lämpliga åtgärdsalternativ och kostnader för dessa (åtgärdsutredning)
 • Framtagning av underlag inför beslut om åtgärd (riskvärdering)
 • Upprättande och utförande av kontrollprogram
 • Miljökontroll i samband med saneringsåtgärder
 • Framtagning av saneringsanmälan till tillsynsmyndigheten (§28-anmälan)
 • Dagvatten
 • Upprättande av statusrapporter enligt IED (Industriemissionsdirektivet)
 • Strategisk rådgivning kring hållbar stadsutveckling och miljöfrågor i planprocessen samt tidiga skeden
 • Strategisk hantering och utredning av markföroreningsfrågor i samband med planprocesser (detaljplan, översiktsplan och fördjupad översiktsplan)
 • Myndighetskontakter i samband med ovanstående tjänster

Kontaktperson: Viktoria Lundborg, tfn 0703-23 39 23

Läs mer om våra projekt här:
Kallebäcks terrasser
Porslinsdeponin, Lidköping
Statusrapporter enligt industriutsläppsdirektivet (IED)