Statusrapporter enligt industriutsläppsdirektivet (IED)

Jordnära Miljökonsult upprättar, i enlighet med industriutsläppsdirektivet (IED), statusrapporter avseende föroreningssituationen i mark och grundvatten. Syftet med en statusrapport är att beskriva nuläget för föroreningssituationen inom en fastighet där det bedrivs verksamhet som omfattas av industriutsläppsförordningen. Upprättandet omfattar en historisk inventering av verksamheten och dess kemikaliehantering, upprättande av provtagningsplan, provtagning av jord och grundvatten samt slutrapportering, i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för statusrapporter.

Under vintern 2019-2020 upprättades en statusrapport på uppdrag av Skövde Energi för deras förbränningsanläggning Lövängsverket.

Kund: Skövde Energi, Carina Hall, Miljöingenjör.
Kontaktperson: Lisa Gustafsson, 0791-00 55 56