Porslinsdeponin, Lidköping

Lidköpings kommun vill utveckla en del av ett utfyllt område i Västra hamnen till en mer levande stadsdel. I utfyllnadsmassorna finns stora mängder porslinsavfall som innehåller höga halter av metaller, framförallt bly. För att kunna planera kommande steg i områdets utveckling har Jordnära Miljökonsult utfört en fördjupad undersökning och riskbedömning där syftet varit att ta reda på hur omfattande och allvarliga föroreningarna är, bedöma om de måste åtgärdas samt hur man kan åtgärda föroreningarna på ett fördelaktigt vis, både miljömässigt och samhällsekonomiskt. Tillsammans med forskare från MTM (Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö) på Örebro universitet har det genomförts kemisk-fysikalisk karaktärisering av metaller i fyllnadsmaterialet, lakningstester, spridningsberäkningar och analys av biotillgängligheten. Dessa studier har legat till grund för att bedöma om och hur föroreningen påverkar människors hälsa och om det finns risk för att föroreningen läcker ut i Vänern och påverkar vattenkvalitet och vattenlevande organismer. Projektet utförs för Lidköpings kommun och är även en del av forskningsprofilen EnForce vid Örebro Universitet.

Kund: Lidköpings kommun
Genomförande: 2017-2020
Kontaktperson: Helena Olsman, tfn 0705-10 32 99, och Viktoria Lundborg, tfn 0703-23 39 23