Miljökontroll, Lantmannen 6, Falköping

Jordnära miljökonsult har såsom underkonsult till Liljemark Consulting på uppdrag av Lantmännen utfört miljötekniska undersökningar inför avvecklingen av Lantmännens verksamhet på fastigheten Lantmannen 6 i Falköping. Undersökningsresultatet visade på att åtgärder behövde vidtas framförallt med avseende på höga halter av PAH. Inför rivning av byggnader och silos inom området utfördes en schaktsanering i områden med oacceptabelt höga föroreningshalter. Jordnära miljökonsult AB ansvarade för miljökontrollen i samband med dessa saneringsåtgärder. Slutprovtagning i schaktväggar och schaktbotten har utförts och en slutrapport har tagits fram.

Kund: Lantmännen ek för
Genomförande: juni – juli 2014
Kontaktperson: Viktoria Lundborg, tfn 0703-23 39 23