Kv Tömmen, Räddningstjänsten, Lidköping

Inom kv. Tömmen i Lidköping bedriver Räddningstjänsten sin verksamhet. Fastigheten ligger i närheten till både skola och villaområden. Inför bostadsbyggande invid Räddningstjänstens område förelåg behovet att utreda markens lämplighet för ändamålet och en undersökning av mark och grundvatten utfördes. I denna konstaterades förhöjda halter av PFAS i mark och grundvatten, vilket föranledde mer omfattande undersökningar av hela fastigheten. På fastigheten finns också skola och förskola och på angränsande fastigheter finns ett grönområde med lekplats samt villor. Övriga skyddsobjekt i närområdet är en grundvattentäkt samt avrinningsområdet mot en större recipient som även är ytvattentäkt. Förutom PFAS-föroreningen indikerade historiska uppgifter också en risk för förorening av klorerade lösningsmedel, kopplat till tidigare en ytbehandlingsverksamhet, vilket också har utretts inom uppdraget.

Jordnära miljökonsult AB har inom området utfört miljötekniska undersökningar av jord, grundvatten och inomhusluft i flera steg i syfte att avgränsa och karakterisera föroreningar i området, bedöma riskerna med föroreningssituationen samt bedöma behov och genomförande av ytterligare undersökningar eller åtgärder. Uppdraget har omfattat en förenklad riskbedömning avseende PFAS i jord och grundvatten samt en riskbedömning avseende klorerade lösningsmedel och övriga VOC i inomhusluft i förskola.

Föroreningssituationen är ännu inte utredd i sin helhet, kompletterande undersökningar och fördjupade riskbedömningar kommer att utföras med avseende på mark, grundvatten, ytvatten samt inomhusluft.

Kund: Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Genomförande: 2016 – 2020
Kontaktperson: Helena Olsman, tfn 0705-10 32 99