Inventering av kemtvättar

Jordnära Miljökonsult AB genomför i samarbete med Liljemark Consulting inventering och riskklassning av mer än 100 kemtvättar i Västra Götalands län på uppdrag av Länsstyrelsen. Syftet med uppdraget är att säkra vilka objekt som tillhör riskklass 1, d v s utgör störst hälso- och miljörisk. Uppdraget omfattar även viss provtagning av mark, grundvatten, porluft eller trädved i syfte att göra en säkrare riskklassning.

Länsstyrelsen har sedan slutet av 1990-talet arbetat med inventering av förorenade områden. Inventeringen i Västra Götalands län ska vara avslutad senast 2015. Inventeringen utförs enligt MIFO – Metod för inventering av förorenade områden.

Kund: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Genomförande: september – december 2014
Kontaktperson: Viktoria Lundborg, tfn 0703-23 39 23