Hamnstaden Lidköping

Hamnstaden Lidköping ett ca 50 hektar stort hamnområde i centrala Lidköping som ska omvandlas till en blandstad med både bostäder och verksamheter. Fördjupad översiktsplan antogs 2012 och därefter har arbetet med detaljplaner tagit vid. Hamnstaden, som idag utgörs av ett industri- och hamnområde, är ett utfyllnadsområde som successivt fyllts ut från slutet av 1800-talet. Som utfyllnad har olika sorters massor använts, såsom industriavfall, restprodukter och schaktmassor. Flera olika verksamheter har också funnits inom området, t ex oljedepåer, porslinsfabrik, gjuterier, gasverk mm. Då risken för föroreningar är stor får frågan en viktig roll i planprocessen.

Jordnära miljökonsult AB bistår i rollen som projektledare för förorenad mark, kommunen med expertkunskap avseende förorenad mark. I denna roll ingår upphandling och projektledning av omfattande undersökningar avseende förorenad mark, framtagande av provtagningsplaner för området, kommunikation med länsstyrelsen och kommunala tillsynsmyndigheten. Som en del i uppdraget utför Jordnära miljökonsult AB även undersökningar av förorenad mark.

Kund: Lidköpings kommun
Genomförande: 2012-2020
Kontaktpersoner: Viktoria Lundborg, tfn 0703-23 39 23, och Helena Olsman, tfn 0705-10 32 99